avatar

Vy Quốc Vũ

ChatGPT, A.I trò chuyện như con người


a year ago
ChatGPT là gì? ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ máy được xây dựng bởi OpenAI. Nó là một mô hình ng...