Tiếp tục series copy cat, tập này mình cải thiện việc render cho Virtual Dom. Ở trong ví dụ lần trước thì mỗi lần chạy thì nó render toàn app, giò mình sẽ kiểm tra update cho cây Virtual Dom của mình nhé.


Let's go!


import { VElement } from '../types/vdom';
import render from './render';


function isChangedNode(oldNode: VElement, newNode: VElement) {
  return (
    typeof oldNode !== typeof newNode ||
    typeof oldNode === 'string' && oldNode !== newNode ||
    oldNode.tagName !== newNode.tagName
  );
}


function updateElement($parent: Element, newNode: VElement, oldNode: VElement) {
  if (!oldNode) {
    // If there is no oldNode, then create a new oneconst $newNode = render(newNode);
    $parent.appendChild($newNode);
  } else if (!newNode) {
    // If there is no newNode, then remove the old one
    $parent.removeChild($parent.firstChild as Node);
  } else if (isChangedNode(oldNode, newNode)) {
    // If the nodes are different, then replace the old one with the new one// This is the only case where we need to create a new node
     const $newNode = (typeof newNode === 'string') ? document.createTextNode(newNode) : render(newNode);
    if ($parent.nodeName === "#text") {
      $parent.replaceWith($newNode);
    } else {
      $parent.replaceChild($newNode, $parent.firstChild as Node);
    }
  } else if (newNode.tagName) {
    // If the nodes are the same, but they are elements, then update the attributesconst newLength = newNode.children.length;const oldLength = oldNode.children.length;
    for (let i = 0; i < newLength || i < oldLength; i++) {
      // Update each child recursively
      updateElement(
        $parent.firstChild as HTMLElement,
        newNode.children[i] as VElement,
        oldNode.children[i] as VElement
      );
    }
  }
}


export default updateElement;


Phần 2 này mình làm nhanh gọn thôi, mình sẽ viết hàm `updateElement` và `isChangedNode` với mục đích là kiểm tra xem các node có cập nhật hay không. Nếu có thì sẽ thay thế thẻ tag trên browser bằng một element mới nhưng sẽ không làm ảnh hưởng tới những component cùng cấp hoặc component cha phía ngoài.