Vite là gì?


"Vit" nhé không phải "vai";

ViteJS là một công cụ mã nguồn mở (build tool) cho việc phát triển ứng dụng web. Nó được xây dựng dựa trên nền tảng Vue-CLI và được thiết kế để cung cấp một trải nghiệm phát triển nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến như hot module replacement (HMR) và tree-shaking. Nó cũng cung cấp một công cụ để tạo ra các ứng dụng có thể được triển khai trên các nền tảng khác nhau.

ViteJS được phát triển bởi Evan You, người sáng tạo và đã làm việc trên dự án Vue.js.

ViteJS sinh ra để hỗ trợ việc dev và build nhanh hơn, nên sau khi áp dụng thành công cho Vue, team đã open source để Vite trở nên có thể áp dụng vào nhiều thư viện khác.

Vite tập trung vào tối ưu trải nghiệm của dev, nên bạn sẽ thấy start hay build web sẽ rất nhanh. Một số đối thủ của Vite như Webpack hay SWC của nhà Vercle...


Cài đặt vitejs để dùng trong React:


Để cài đặt ViteJS và sử dụng nó trong một dự án React, bạn có thể làm theo các bước sau:

1, Cài đặt Node.js và npm trên máy tính của bạn.

2. Sử dụng npm để cài đặt ViteJS bằng lệnh sau:

npm install -g @vitejs/create

3. Tạo một dự án mới bằng ViteJS bằng lệnh sau:

vite create my-project

4. Trong thư mục dự án mới, chạy lệnh sau để khởi động development server:

npm run dev

5. Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ `http://localhost:3000` để xem dự án đang chạy.


6. Để sử dụng React trong dự án của bạn, hãy cài đặt React và các thư viện liên quan bằng cách chạy lệnh sau:

npm install react react-dom

7. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng React trong project bằng cách sử dụng các thành phần của React và JSX trong file JavaScript. Vite sẽ tự động dịch JSX thành JS khi bạn lưu file và load lên browser.


8. Để biên dịch và deploy thì dùng lệnh build.

npm run build